Bazy danych‎ > ‎

MS SQL

Ta strona została zaktualizowana odnośnie współpracy z najnowszą wersją serwera wydruku fiskalnego - wersją 2.0.

Tworzenie bazy danych
Podłączamy się z użyciem następującej komendy do silnika bazy danych:
admin@ip-10-29-177-230:~$ mysql -u root -p
Enter password:
Tworzymy bazę danych:
mysql> CREATE DATABASE `fps` /*!40100 COLLATE 'utf8_unicode_ci' */;
Tworzymy użytkownika który będzie z tej bazy danych korzystał:
mysql> GRANT ALL ON fps.* to bart@'127.0.0.1' IDENTIFIED BY 'password';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
Wybieramy stworzoną bazę danych:
mysql> use fps
Database changed

Tworzenie tabel na paragony
CREATE TABLE `SLIPS` (
  `ID` serial primary key,
  `CASHBOXLOGO` char(8) NOT NULL,
  `EXTERNALREFERENCE` char(16) NOT NULL unique,
  `CASHIERNAME` varchar(32) NOT NULL default 'Operator',
  `CREATED_TS` timestamp NOT NULL default CURRENT_TIMESTAMP,
  `PRINTED_TS` timestamp NULL default NULL,
  `STAGE` tinyint NOT NULL default '0',
  `ERROR` varchar(120) NOT NULL default 'OK'
);Tworzenie tabel na faktury
CREATE TABLE `SLIPLINES` (
  `ID` serial primary key,
  `FKID_SLIP` BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  `NAME` varchar(40) NOT NULL,
  `AMOUNT` DECIMAL(13,4) NOT NULL,
  `PRICE` DECIMAL(13,2) NOT NULL,
  `TAXRATE` char(5) NOT NULL,
  `DISCOUNT` DECIMAL(13,2) NOT NULL default '0',
  `DISCOUNT_TYPE` tinyint NOT NULL default '0'
);
ALTER TABLE SLIPLINES ADD CONSTRAINT FK_SLIPLINES_SLIPS FOREIGN KEY (FKID_SLIP) REFERENCES SLIPS (ID);

Definicja połączenia dla MS SQL Server wygląda następująco:
 
    <DatabaseConnections>
        <GenericFPS_MySQL dbtype="MSSQLServer" user="ala" pass="ma_kota"
            database="192.168.57.10:50567;databaseName=DNPTICKETS;integratedSecurity=false;" />
    </DatabaseConnections>
 
JAVA używa biblioteki sqljdbc4.jar do uzyskania połaczenia JDBC z MS SQL Servwer.
Comments